Toekomstvisie Accommodaties Bolnes

Lettergrootte:

Bolnes plaatsnaambordBijdrage Leefbaar Ridderkerk Raadsvoorstel agendapunt 5 Toekomstvisie Accommodaties Bolnes

Raadsvergadering 18 mei 2017

Voorzitter,

In het kader van het Integraal Accommodatieplan is vorig jaar de startnotitie Toekomstvisie accommodaties en huisvesting Bolnes vastgesteld.

Het doel van deze notitie was om tal van maatschappelijke organisaties, en die zijn er veel in Bolnes, een toekomstbestendige plek aan te bieden zodat zij de, zo zeer belangrijke functie in Bolnes, naar genoegen kunnen uitvoeren.

Een van de belangrijkste zo niet de grootste verandering is de voorgenomen sloop van sporthal de Beverbol. Dit heeft het afgelopen jaar best wel tot weerstand geleid vanuit de wijk Bolnes.

Natuurlijk doet dat best wel pijn als je jaren lang naar je vaste plek gaat om deel te nemen aan de activiteiten zowel sportieve als sociale activiteiten. Maar we moeten ook reëel zijn,

Zo’n object moet wel voldoende bezetting hebben om het op een financieel verantwoorde wijze te kunnen exploiteren.

Bovendien verdwijnt door de sloop van de Beverbol niet aan aanbod van gebruiksuren maar vindt een andere verdeling plaats in andere voorzieningen binnen Bolnes en in de nieuw te bouwen sporthal Reijerpark.

Het is goed te weten dat met bijna alle gebruikers contact is geweest van mailcontact tot meerdere gesprekken met de gemeente. Zie hiervoor de participatienotitie.

Bij de commissie van vorige week waren er insprekers, waaronder de muziekvereniging Excelsior Bolnes. Zij stelde het zeer op prijs dat de gemeente meedenkt over een andere voor hun, passende locatie, maar waar ze wel tegen opzagen is de te verwachtte huurstijging.

Maar dat lijkt ons logisch als je van een zeer laag tarief naar kostendekkende tarieven zal moeten.

Wij vragen dan ook om hier een goed ingroeimodel toe te passen,

Wat Leefbaar wel een zorgelijke situatie vindt bleek tijdens de commissievergadering dat de Spaanse Culturele vereniging de huur van het pand waarin ze zijn gehuisvest niet kunnen betalen. Er is sprake van een huurachterstand van enkele jaren ! en het gaat niet om het minste bedrag.

Wij vragen dan ook om dit soort extreme huur achterstanden in het vervolg niet te laten oplopen, maar eerder maatregelen te nemen door bijvoorbeeld een contractuele betalingsachterstand af te sluiten met daaraan verbonden sancties. Ook een tennis- of voetbalvereniging dient aan haar financiële verplichtingen aan de gemeente te voldoen.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk stemt in met het voorliggende raadsvoorstel.

Dank u

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.