Toekomstige relatie met de stichting Sport en Welzijn Ridderkerk

Lettergrootte:

senwlogoVoorzitter,

Het dossier “Sport en Welzijn” houdt ons de laatste maanden flink bezig,
Tot en met 2016 subsidieerde de gemeente Sport en Welzijn voor de uitvoering van producten en diensten, beheer en exploitatie van de gemeentelijke accommodaties, sport en welzijnsproducten en de coördinatie van het groot onderhoud.
Het ging allemaal goed, SenW kreeg een fors subsidiebedrag en voerde daar alle genoemde taken, naar tevredenheid van een ieder, uit.
Maar waar de gemeente toch tegenaan liep is dat er onvoldoende duidelijkheid was “waar aan en op welke wijze” de subsidie werd besteed.
Kortom er was onvoldoende zicht op de besteding van de middelen door Sport en Welzijn.
Al vanaf 2010 werd door de gemeente als ook door Sport en Welzijn de wens uitgesproken om de relatie te gaan verzakelijken en hiermee Sport en Welzijn onafhankelijk van de gemeente te positioneren.
In 2015 verscheen het rekenkamerrapport “Stichting Sport en Welzijn aangestuurd”
Uit het rapport werd duidelijk dat noodzaak tot meer en duidelijke sturing door de gemeente, een duidelijke verantwoording vanuit Sport en Welzijn en vooral meer transparantie richting de gemeenteraad.
Een hele belangrijke concrete uitwerking van deze lijn is dat er inkoopcontracten gesloten worden op basis van productvragen vanuit de gemeente in plaats van dat er subsidie wordt verstrekt op basis van het aanbod van Sport en Welzijn.
De subsidierelatie paste niet meer bij deze zakelijke relatie. SenW wilde ook buiten Ridderkerk haar producten aan bieden middels de oprichting van een holding structuur en hiermee de rollen van opdrachtgever-opdrachtnemer meer en meer duidelijk te krijgen.


De gemeente heeft Sport en Welzijn altijd als partner gezien en het uitgangspunt is geweest om de samenwerking met SenW de continueren en producten en diensten * binnen de aanbestedingsregels te gunnen aan SenW.
Door de wetswijziging van de aanbestedingswet van april 2016 werd de gemeente en SenW min of meer gedwongen de ingezette lijn van verzakelijking en onafhankelijkheid verder vorm te geven.
Vanwege deze wetswijziging geldt er ook een aanbestedingsplicht voor de sport en welzijnsdiensten.
De sport en welzijnsproducten sportstimulering en jongerenwerk zijn nog net voor de inwerkingtreding van de wetswijziging ingekocht zonder aanbesteding.
Voor de overige producten zijn eind 2016 overeenkomsten afgesloten zonder aanbesteding.

Dit is door zowel het college als ook door SenW erkend en vervolgens heeft de gemeente juridisch advies ingewonnen en de conclusie is hoe dan ook er is sprake van onrechtmatigheid voor twee producten
*SenW-producten” en Beheer en Exploitatie *
Uit een aantal opties is getracht een bestuurlijke richting te kiezen inclusief de voor -en nadelen van elke optie die volgens het college past bij de ontwikkeling.

Voorzitter, Leefbaar Ridderkerk
Staat achter het voornemen om gezien de wettelijke kaders wat betreft :
1) De Beheer en Exploitatie diensten aan te besteden, hiermee voldoet de gemeente aan de aanbestedingswet, het is juridisch eenvoudig en overzichtelijk en er wordt volledig invulling gegeven aan het rekenkamer rapport.

Leefbaar Ridderkerk wil nadrukkelijk meegegeven dat een nieuwe partij *(indien dit van toepassing is) die de BenE producten gaat uitvoeren, want daar gaat het over;
de uitvoering, het personeel één op één dient over te nemen waarbij dezelfde rechtspositionele voorwaarden zullen gelden als van vóór de overname door een andere partij en de geldende arbeidsovereenkomst in stand blijft, alle medewerkers dienen een vast dienstverband te krijgen.

2) Voor wat betreft de SW-diensten inclusief het beheer van de welzijnsaccommodaties volgens het principe van Quasi in besteden

Waardoor en meer mogelijkheden voor controle en sturing zijn dan tot op heden,
En het een rechtmatige optie is om overeenkomsten te sluiten zonder aanbestedingsprocedure.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk vind Sport en Welzijn een prachtige organisatie die hele mooie producten voor de inwoners van Ridderkerk levert,
Voor een groot aantal producten blijven zij verantwoordelijk en als blijkt dat de BE producten door de aanbesteding naar een andere partij overgaat, dan vragen wij nadrukkelijk nog dat deze werknemers op hun plek in hun voorziening kunnen blijven functioneren.

Verder vinden wij ook dat er voor de toekomstige samenwerking sprake dient te zijn van een goede zakelijke relatie tussen Gemeente, Sport en Welzijn en de Raad van Toezicht.

Dank u

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.