Algemene Beschouwingen Begroting 2018

Lettergrootte:

Voorzitter,

Algemeen

Vorig jaar begon onze bijdrage vooral over het vluchtelingenvraagstuk. Deze problematiek raakte onze maatschappij ingrijpend. De meningen waren verdeeld over wat we in Nederland kunnen en moeten doen. Het contrast tussen uitersten was groot.

Ook binnen onze gemeente kregen we er mee te maken, maar uiteindelijk tot veler opluchting in de vooraf bestemde wijken werd het tempo van plaatsingen en aanvragen verlaagd tot zelfs uitstel.

Landelijk hebben we na maanden van onderhandelingen eindelijk een nieuw kabinet.

Ze kunnen nu in Den Haag aan de slag, en als we de voorspellingen mogen geloven na jaren van bezuinigingen gaat het de komende jaren op diverse terreinen de goede kant op.

De Nederlandse economie groeide fors in het tweede kwartaal van 2017. Volgens de eerste raming van het CBS nam het volume toe van het bruto binnenlands product met 1,5 % toe ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Zo’n rappe stijging kwam deze eeuw slechts twee keer eerder voor, en dat was in 2007. Met dit cijfer is Nederland bovendien koploper in de eurozone. Ook in de lokale Ridderkerkse economie merken ondernemers dat de economie verder aantrekt. Het is onze taak na deze moeilijke periode om hen daarin te ondersteunen, zodat alle partijen optimaal van deze groei kunnen profiteren.  Als gemeente kunnen wij hen daarin helpen door de papierwinkel te verkleinen en d.m.v. flexibiliteit processen te versnellen. Daarbij zijn alle partijen gediend.

Dichter bij huis: Ridderkerk staat er de komende jaren wederom financieel goed voor. We mogen daar best trots op zijn, en dat is niet voor de eerste keer.

Er wordt de komende jaren niet gerekend op te korten, de begroting staat voor 2018 met een plus en de jaren erna is er zelfs speelruimte van rond de miljoen euro. Een Compliment aan de wethouder Financiën is hier zeker op zijn plaats. 

Schoon, heel en Veilig(heid)

Schoon, heel en veilig is waar we nog steeds voor staan en blijft voor ons nog immer een actueel thema. De buitenruimte dient schoon heel en veilig te worden onderhouden, zwerfafval en vooral hondenpoep staan hoog op de ergernislijst van velen van ons. Leefbaar Ridderkerk doet zelf ieder jaar actief mee om de buitenruimte eens goed onder handen te nemen. Onvoorstelbaar wat je zoal in een paar uur aan zwerfafval bijéén sprokkelt. Ook hier ligt een taak voor de inwoners om zich verantwoordelijk te voelen voor hun woon-en leefomgeving, en niet alleen de gemeente. Daarnaast zal de BAR-Afval voortdurend aandacht moeten hebben voor het schoonhouden van onze winkelcentra. Diverse pleinen en centra staan onder druk en worden door leegstand onaantrekkelijker. De gemeente kan door schone pleinen de buitenruimte aantrekkelijker maken. Dat werkt stimulerend op het winkelend publiek.

Afvalbeleidsplan “Sorteren, geef uw afval toekomst”

Het Afvalbeleidsplan dat de komende jaren wordt uitgerold heeft best wel wat onrust onder de inwoners teweeg gebracht. Zorg dat hierover een goed communicatieproces wordt opgesteld.  Goede communicatie is de eerste winst. Bewustwording moet gedurende het invoeringsproces groeien. Nu in een aantal wijken al proeven gedaan worden met de nieuwe inzameling, is het belangrijk om de Ridderkerkse inwoners te blijven informeren. Als er draagvlak is, zal de Ridderkerkse burger eerder bereid zijn om de nieuwe methode tot een succesformule te laten uitgroeien. Weerstand opwekken werkt contracproductief.

Vooral de invoering van een gedifferentieerd tarief houdt een ieder in de gemeente bezig. Volgens de nota wordt dit pas ingevoerd wanneer alle inzamelmiddelen feilloos functioneren. Leefbaar heeft ingestemd met het plan maar we blijven de vinger aan de pols houden.

Overlast

Leefbaar Ridderkerk heeft het afgelopen jaar wederom veel aandacht gevraagd voor overlast met name bij het Erasmuspark, onder de Drievliethal en het Huygensplantsoen. Ondanks we niet ontkennen dat jongeren een chill-plek nodig hebben, kan het niet zo zijn dat de omgeving overlast ervaart. We blijven er dan ook aandacht voor vragen.

Waar we ons ook zorgen over maken is de toenemende mate van fietsendiefstal. Met namen bij de Fakkel en onder de Jumbo in het centrum. Inmiddels is het toezicht bij de Jumbo uit handen gegeven. Na inzet van Leefbaar Ridderkerk, kwam op Social Media de discussie op gang. Fietsendiefstal leidt tot grote ergernis bij veel Ridderkerkers. Bovendien leidt het ook tot hoge kosten. Wij hopen dat het college dit onderwerp actief oppakt en beleid maakt op het verminderen van fietsendiefstal.  Buiten de inzet die de politie pleegt om fietsendiefstallen te voorkomen, willen we ook niet onze ogen sluiten voor de eigen verantwoordelijk voor eigenaren.

Ook de buurtpreventie teams in onze gemeente leveren fantastisch werk, de samenwerking met politie loopt goed.

De inzet van de mobiele camera bij hotspots heeft meerder malen zijn diensten bewezen. En dit geldt ook voor de mobiele bikers-teams.

Maatschappij en Zorg

Wijkteams
Zichtbaarheid in de wijk en op scholen acht Leefbaar Ridderkerk van groot belang. Preventieve inzet op het gebied van zorg en opvoeding van de jongste jeugd in Ridderkerk. De school een plek is waar kinderen veel tijd doorbrengen en waar ook ouders zich vaak op hun gemak voelen. Daarom is er voor de zomervakantie is de motie opgesteld. Hierin is het verzoek gedaan om uren van het wijkteam in te zetten op scholen. Deze motie is aangenomen. We zien dan ook graag terug dat er aan deze motie wordt gewerkt.

VRAAG:  Kan de wethouder een stand van zaken aangeven ?

Leefbaar Ridderkerk heeft vorig jaar de motie voor de Mantelzorgers ingediend, inmiddels een mantelzorg vriendelijke gemeente voor haar personeel. Dit zou een voorbeeldfunctie kunnen zijn voor overige bedrijven. Juist in deze tijd dat mensen langer thuis blijven wonen, vorm dit een zwaardere belasting voor de mantelzorgers.

Bestrijding eenzaamheid

Ook in Ridderkerk leven mensen in eenzaamheid, initiatieven zoals lunch/ontbijt bijeenkomsten door instanties en winkeliers georganiseerd  voor deze doelgroep wordt erg gewaardeerd.

Meedoen in de samenleving, zoveel mogelijk op eigen kracht, gebruikmakend van de eigen talenten en met hulp van het eigen netwerk. Waar dat nodig is, zorgt de gemeente voor ondersteuning. De gemeente zet in op het voorkomen van problemen.

“Gewoon meedoen” betekent onder meer dat er in buurten en wijken voldoende welzijns-, culturele en sportactiviteiten zijn, dat er zorg is en dat jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Het gaat ook om de beschikbaarheid van passende woonruimte en het ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers en vrijwilligers.

Participatie en Communicatie

De rol van de overheid is aan het veranderen: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Duidelijk is ook dat de rol van de overheid in Nederland veranderd. Een probleemoplossende overheid is niet meer van deze tijd. Er wordt een groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van alle inwoners. Ongelimiteerd aanbod van zorg op tal van gebieden zal plaats moeten maken voor maatwerk. Bij de verandering van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie zijn nu ook burgers en ondernemers betrokken.

Sport en Recreatie

Sport en bewegen zijn een essentieel onderdeel van het leven. Het draagt bij aan een gezonde, actieve, duurzame, sociale en veilige samenleving. Daarnaast is sport en bewegen leuk om te doen. Voor iedere inwoner van Ridderkerk moet een beweegaanbod beschikbaar zijn, zodat iedereen een leven lang actief kan meedoen, ongeacht de mentale of fysieke conditie. Onlangs is Ridderkerk een officiële JOGG gemeente geworden. Hier zijn wij trots op. Het doel is om jongeren bewust te maken van het belang van gezonde voeding en voldoende bewegen. De pilot is in Slikkerveer inmiddels gestart. Wij hopen van harte dat dit snel Ridderkerk breed van start gaat, met zoveel mogelijk lokale partners. Het is van belang dat zij door Sport en Welzijn worden betrokken in dit project. Uitgaan van talenten van lokale professionals.

Onderwijs

Ridderkerk werk aan het terugdringen van onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid. Vrijwilligers zijn hier actief in de wijken, om de drempel nog lager te maken. Er is zelfs een werkgroep laaggeletterdheid gevormd waarin verschillende organisaties met elkaar werken

Bedrijventerreinen

Naast de positieve ontwikkelingen in Cornelisland en het van Pelt terrein krijgt Nieuw Reijerwaard nu ook z’n eerste vestiging. Nu de landelijke economie aantrekt, zien we dat bedrijven bereid zijn om te investeren. We zullen als gemeente deze bedrijven moeten faciliteren, zodat ze niet uitwijken naar andere gemeentes waar vergunningsaanvragen en procedures eerder afgewikkeld worden. Ook hier ligt een taak voor het college.

Woningbouw en Ruimtelijke ontwikkeling

Er wordt volop gebouwd in onze gemeente, het centrumplan en vooral rond het Koningsplein is nu afgerond. Maar ook op ander plaatsen wordt gebouwd, de rivieroevers zijn gewilde plekken om te wonen en te recreëren.

Met woonvisie zijn prestatieafspraken gemaakt voor een periode tot 2020. Doel hiervan is samen te werken en bij te dragen aan een gezonde en regionale woningmarkt, een evenwichtige bevolkingsopbouw en leefbare wijken.

Lokale woningzoekenden dienen voldoende kansen te hebben zich op een betaalbare woning om hiermee te voorkomen dat deze doelgroep naar elders verhuist.

Verkeer en Vervoer

Op vragen van Leefbaar Ridderkerk zijn in het voorjaar snelheidsmetingen verricht in met name Bolnes en de uitkomst daarvan gaf aan dat er te hard wordt gereden. Ook op de Ringdijk zijn metingen verricht. De bewoners van de Ringdijk blijven nog in afwachting van voorgestelde maatregelen. In een RIB wordt aangegeven in het laatste kwartaal met de voorgestelde maatregelen te komen.

VRAAG aan de wethouder: wanneer kunnen wij deze uitgewerkte maatregelen verwachten ?

Ook bereikte ons onlangs het bericht dat men niet content is met de situatie rond facilitering van lijnbus 601. Vooral het beschikbare materiaal laat volgens ingewijde te wensen over. De communicatie vanuit de wijkbus en gemeente naar de vrijwilligers is onvoldoende wat weer leidt tot demotivering.

VRAAG aan de wethouder: kunt u hier een toelichting op geven ?

De bereikbaarheid van het centrum blijft nog steeds een zorg, het terugdringen van de verkeershinder zoals in de Sint Jorisstraat is nog steeds niet gerealiseerd. Wij hopen dat dit nu echt snel wordt opgepakt in het vernieuwen van het verkeerscirculatieplan.

Werk en Economie

Leefbaar Ridderkerk maakt zich zorgen over de leegstand in het winkelcentrum. Lege etalages vormen een trieste aanblik, zeker ook voor de winkeliers die hier nog wel gevestigd zijn. Het blijft opmerkelijk dat ondanks een aantrekkende economie er nog weinig schot zit in het opvullen van de leegstaande panden. Ongetwijfeld spelen de ontwikkelingen van de internetwinkels hier een grote rol in. De Ridderkerkse raad zal samen met het college aan de slag moeten om dit probleem op te lossen. Er staat hier veel op het spel. Leefbaar Ridderkerk dient dan ook een motie in met het verzoek aan het college om de raad inzicht te verschaffen wat de huidige en de te verwachten leegstand is. En te onderzoeken welke transformatie, dan wel vermindering winkelvloeroppervlakte, nodig is om van het winkelcentrum een aantrekkelijk winkel gebied te maken.

Groen en Recreatie

Met de realisatie van de recreatiegebieden Waalbos en Crezéepolder heeft de gemeente er twee prachtige gebieden bij waar je zo dicht bij huis in- en van de natuur kunt genieten.

Verkiezingen

Volgend jaar krijg de Ridderkerkse burger de gelegenheid om bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw Ridderkerks gemeentebestuur te kiezen. Alle partijen in deze zaal en een nieuwkomer zijn druk bezig met alle voorbereidingen. Leefbaar Ridderkerk hecht eraan om te benadrukken dat te allen tijde het algemeen belang van onze gemeente voorop staat. Uiteindelijk is het de burger die beslist. Het is onze taak om dit standpunt te respecteren ongeacht de verkiezingsuitslag.

Tot slot voorzitter,

Langs deze weg spreken wij een woord van waardering uit naar de ambtelijke organisatie die met grote inzet de afgelopen maanden deze prestatie heeft neergezet, Leefbaar Ridderkerk gaat ook het komende jaar voor een collegiale en constructieve samenwerking binnen de raad en wenst dit college en ook een nieuw te vormen college veel wijsheid toe.

 

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.