Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,
Tja, wat moeten we als Leefbaar Ridderkerk nu zeggen over uitermate beperkte en beleidsarme Kadernota.

Veel anders hadden we ook niet kunnen verwachten met een coalitieakkoord die zo kleurloos was, dat alles eerst eens onderzocht moet worden…….

Als deze kadernota vanavond vastgesteld wordt, stemmen we dus wederom in met een leeg document. Het begint bijna gewoon te worden. En dat terwijl je als raad toch een kaderstellende functie zou moeten hebben.

Gelukkig staat er wel expliciet vermeld dat we streven naar een structureel sluitende begroting. Met als uitgangspunt dat structurele budgetten ook structureel zijn gefinancierd. Dat zal een spannende worden, gezien alle te verwachten onderzoeken en heroverwegingen.

Wachten op een college-akkoord, er zit waarschijnlijk niks anders op. Wij vertrouwen erop dat u deze raad de komende maanden rapporteert over de ontwikkelingen, zodat wij niet onaangenaam verrast worden tijdens de begrotingsraad.

Toch brengen wij graag wat zaken onder de aandacht;

Een oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk blijft wat ons betreft onbespreekbaar. Wij verwachten dat u er bij het rijk erop aan zal blijven dringen dat dit tot een veel te grote verkeersdruk zal leiden.

Grote inzet en het onder de aandacht blijven brengen bij de MRDH om de knelpunten binnen het openbaarvervoer in Ridderkerk aan te pakken. Zodat er een einde kan komen aan de politieke poppenkast met betrekking tot de claim van het tramtrace. Of moeten we nu echt wachten tot de omgevingswet wordt ingevoerd. De provincie gaat de kosten van het aanleggen van een tram echt  niet voor haar rekening nemen.

Leefbaar Ridderkerk verwacht ook dat er ruime aandacht komt voor de centrumontwikkeling. Met name de leegstand blijft een groot zorgpunt. Alleen inzetten op een integrale aanpak en samenwerking met de vastgoedeigenaren lijkt niet voldoende. In diverse gemeentes is om vastgoedeigenaren te bewegen een leegstandsverordening vastgesteld. Wellicht is dit een optie voor Ridderkerk.

Benieuwd zijn we ook naar de plannen van het college met betrekking tot het afvalplan wat nu on hold is gezet.

Zo zijn er nog tal van zaken te benoemen. Onverdeeld optimistisch is Leefbaar Ridderkerk niet. Gelukkig is er wel het voordeel van een aantrekkende economie. Echter om nu weer bijna vier maanden te moeten wachten op concrete plannen en dat terwijl de verkiezingen al in maart hadden plaatsgevonden, is het niet vreemd dat wij uiterst sceptisch zijn.

Met betrekking tot de ingediende moties;

Leefbaar Ridderkerk dient graag mede  de motie van de PvdA in. Juiste heldere communicatie hebben wij hoog in het vaandel staan. Vindbaarheid op de website, over welk onderwerp dan ook ondersteunen wij van harte.

De motie van VVD dienen we mede in, deze is helder hoeven we verder niet toe te lichten.

Met betrekking tot de motie van Burger op 1;
Sporthal de Wissel is al gebouwd. De buurtpreventie van Bolnes heeft een nieuwe plek toegewezen gekregen. We moeten realistisch zijn, we zien het nut en noodzaak van deze motie nu niet in.

Motie d’66;
We snappen de inhoud, het is sympathiek wat er gevraagd wordt. Alleen is het in onze optiek eerder een taak van bv het UWV om dit soort zaken te onderzoeken en uit te rollen.