Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,

Fijn dat het preventief fouilleren in aangewezen risicogebieden en het messenverbod wordt opgenomen in deze APV. Hopelijk gaan de bevoegdheden in dit artikel niet of nauwelijks ingezet worden.

Dat een APV op regelmatige basis aangepast moet worden, snappen wij als Leefbaar Ridderkerk volledig. Nu kun je afvragen of elke aanpassing een verbetering is, al dan niet op het vlak van handhaven.

De verplichting voor eigenaren/rechthebbenden om deze vrij te houden van distels is in het verleden op initiatief van Leefbaar Ridderkerk opgenomen in de APV. Voor landbouwers is distels op hun akkers een gruwel. De voorstelde wijziging zoals deze nu voor ligt is ons inziens lastig handhaafbaar en maakt het onduidelijk. Gelukkig dient de SGP Ridderkerk een amendement in om de tekst te wijzigen, om de voorgestelde vierkante meter distel te laten vervallen. Deze zullen wij dan ook steunen.

Meermalen heeft er een motie met betrekking tot het verbieden van het oplaten van ballonnen de raad gepasseerd. Als het goed is wordt bij het organiseren van evenementen al geadviseerd om geen ballonnen op te laten, daar dit slecht is voor het milieu. We zien dan ook geen meerwaarde op dit moment om een verbod op te nemen in de APV, inzake het verbieden van het oplaten van ballonnen. Een verbod op het gebruik van Lachgas in de openbare ruimte is veel effectiever. We zien namelijk wel veel resten van ballonnen in de openbare ruimte, echter zijn dat geen resten van opgelaten ballonnen. Maar jeugd die lachgas gebruikt.

Tot slot, voorzitter,  verbazen wij om over de verruiming van de openingstijden van terrassen van de horeca. Dat deze gelijk getrokken wordt met de openingstijden. Grotendeels kunnen we hier zeker achter staan. Echter met betrekking tot het mogen open hebben van terrassen op de zondag van 0.00 uur tot 2.00 uur daar verbazen wij ons over. Recentelijk heeft een motie om de winkels de mogelijkheid te geven om open te gaan op de zondag het niet gehaald. De zondagsrust moest gerespecteerd worden was een veel gehoorde motivatie. In de huidige APV mag de horeca de terrassen open hebben tot 23.00 uur. In de voorgestelde wijziging zou de horeca de terrassen ook op de zondag van 0.00 uur tot 02.00 uur open mogen hebben. Dit strookt niet met de voor velen te respecteren zondagsrust, maar goed wij hoeven niet uit te leggen aan onze achterban waarom er aan de zondagsrust getoornd wordt.

Dank u wel