Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,

Zoals de portefeuillehouder al aangaf in de commissie; het is gevoelige materie om het over begraven en de begraafplaats te moeten hebben.

Een actuele wijziging verordening is niks bijzonders, de aanleiding ertoe is in onze ogen een belangrijk moment om bij stil te staan. Begin dit jaar worden we opgeschrikt door een  melding van grafbedekking van een overleden inwoner van Ridderkerk welke is verwijderd. Niet omdat het moest volgens de huidige verordening, maar omdat deze –KLAARBLIJKELIJK- die ruimte bood. Verder zullen wij hierover niet uitweiden daar dit ‘onder de rechter ‘ ligt zoals dat heet.

Gelukkig ligt er vanavond voor ons een voorstel van wijzigingen in de verordening algemene begraafplaatsen waarbij de grafbedekking niet meer verwijderd wordt, ook al is er geen rechthebbende geregistreerd. De periode waarvoor betaald is moet grafbedekking  blijven liggen. Onder het motto “Als het kalf verdronken is, dempt men de put”

Er moet Leefbaar Ridderkerk een aantal zaken van het hart. In de afgelopen commissie heeft onze fractie vijf aanvullende vragen gesteld. Van deze vragen heeft de wethouder slechts 1 kunnen beantwoorden. Ook twee vragen die gingen over college-bevoegdheid moest qua beantwoording aan de aanwezige ambtenaar worden overgelaten. Als een inwoner in een speciaal zaak een ornamentje wil kopen voor op de grafbedekking en te horen krijgt; doe maar niet, Gemeente Ridderkerk ruimt dat toch…..dan vinden wij dat bijzonder. Een vraag erover technisch, inhoudelijk maar wel een college bevoegdheid kon niet meteen beantwoord worden.

Op de “officiële” vraag  hoeveel klachten er zijn binnengekomen, was het antwoord geen.

Dit voorjaar heeft er in de Combinatie een oproep gestaan om klachten te melden. Er is gereageerd, ik haal er drie aan;

  1. Elk jaar worden er plantjes bij moeders graf gezet, mei 2019, de grafbedekking is geruimd terwijl zij niet op de hoogte waren gesteld, er was betaald tot 2025, het was een lege plek. Sinds drie weken is er een soortgelijke steen neergezet in opdracht van de gemeente, het ‘wist’ dat wat er gebeurd is er niet mee uit.
  2. Een man bijgezet in een familiegraf, binnen een week stond er een stekertje om contact op de nemen met de beheerder. De grafrechten moesten worden geregeld. De echtgenote mocht deze niet op haar naam laten zetten. Er is maar gekozen voor de oudste zoon. Waarop ook nog de vraag volgde of de echtgenote te zijner tijd wel bijgezet mocht worden van de oudste zoon……
  3. De laatste rustplaats van een moeder. De dochter bezoekt de graven met grote regelmaat. De schok was groot toen op Moederdag bleek dat de grafbedekking was weggehaald. ’s Avonds met een begrafenis ondernemer een rondgang over de begraafplaats (immers bewaarplicht 12 weken) bleek de bedekking al  afgevoerd en kapot op de grote hoop te liggen.

En zo zijn er meer schrijnende verhalen naar voren gekomen. We kunnen ons afvragen of de thans voorgestelde wijzigingen afdoende zijn om misstanden te voorkomen. Regelgeving moet helder zijn en nageleefd worden door alle partijen. Als gekozen raadsleden hebben wij een controlerende, kader stellende functie. Wij moeten afkunnen gaan op de informatie die gegeven wordt door het dagelijks bestuur. Hoe kan het dat men van eerder genoemde meldingen niet op de hoogte was.
Wij zijn als raadsleden ook verantwoordelijk voor de beslissingen die wij nemen. Wij constateren dat er niet is voldaan aan actieve informatieplicht door het dagelijks bestuur en vragen ons af of met het vaststellen van deze verordening de basis echt op orde is. Met andere woorden : Waarom zijn wij als raad niet AKTIEF geïnformeerd over deze incidenten en moeten we eerst na VEEL vragen informatie krijgen.
Tot slot voorzitter; De commissie heb ik wel 5 tot 6 keer teruggekeken, vol ongeloof. De portefeuillehouder gaf aan dat het om gevoelige materie ging. Zo gevoelig dat de ECHTE incidenten NIET benoemd werden.  Er waren slechts vragen en opmerkingen om te komen tot deze wijziging. Om vervolgens compleet voorbij te gaan aan de nabestaanden die nu verder moeten, met de schok die het teweeg bracht dat de originele grafbedekking verwijderd en zelfs al vernietigd was binnen 12 weken. Grafbedekking van overleden Ridderkerkers die mee hebben geholpen aan de opbouw van ons dorp. De plek die we ingericht hebben om te kunnen, te mogen rouwen. De laatste rustplaats van een dierbare. Er werd gewezen naar de huidige verordening.  We ZIJN daar als volledige raad en het college eindverantwoordelijk voor. Nee voorzitter, deze raad maakt zich eerder druk om details. Zo zijn we erg bezorgd om de zogenaamde PACEMAKER-kwestie. Voorzitter, ik als raadslid voel mij hier heel ongemakkelijk bij. Ik vraag mij af of hier vanavond fracties zijn die dit ook zo ervaren. De tijd om alles onder het tapijt te schuiven is voorbij. Wat nodig is, is openheid.   Ik schaam mij diep, heel diep.